Company Logo

www.babyradio.pl - Pierwsze Radio Dzieci


Tu jesteśmy

Mapa Polski Targeo
Powered by Targeo® | AutoMapa®

 STATUT PRZEDSZKOLA  W ZAMIENIU

 

Podstawa prawna :

Przedszkole działa na podstawie :

1.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.  U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.  U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 )

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1086 )

4.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2002r. Nr 10, poz. 96 ze zm. )

5. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ( Dz.  U.  z 2000r. Nr 2, poz. 11 ze zm.  )

6.  oraz niniejszego  statutu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.            Gminne Przedszkole w Zamieniu zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2.            Siedziba Przedszkola znajduje się w Zamieniu  przy ulicy Błędnej 32.

3.            Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Lesznowola. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

4.            Ustalona nazwa, używana przez Przedszkole brzmi :

Gminne Przedszkole w Zamieniu

5.            Przedszkole używa pieczęci prostokątnej w pełnym brzmieniu :

Gminne Przedszkole w Zamieniu

             05 – 500 Piaseczno, ul. Błędna 32

             tel. 22 435 63 58  

             NIP: 123-09-34-758  REGON : 013003505

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

             Przedszkole  realizuje   cele   i  zadania  wynikające  z  Ustawy  o  systemie  oświaty  oraz

             wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

1.            Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2.            Budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co dobre i co złe.

3.            Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4.            Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5.            Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6.            Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7.            Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8.            Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9.            Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej.

10.          Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11.          Współdziałanie z rodziną w procesie wychowania dziecka i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

a)            pomoc w rozwijaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)           informowanie rodziców o postępach w rozwoju dziecka,

c)            zapoznanie rodziców z kierunkami i zakresem realizowanych zadań wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych,

d)           organizowanie zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, finansowanych przez rodziców na podstawie pisemnych deklaracji,

e)           planowanie i organizowanie zajęć sprzyjających kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej ( na wniosek rodziców ) i językowej.

12.          Zapewnienie dzieciom pomocy  specjalistów :  psychologa,  logopedy  (  współpracując   z

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

13.          Zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w przedszkolu i na terenie przedszkola oraz podczas organizowanych spacerów i wycieczek.

a)            za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednią  opiekę nad dziećmi,

b)           podczas zajęć poza przedszkolem nauczyciel zapewnia dodatkową opiekę ( 1 osoba na 10 wychowanków ),

c)            podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca,

d)           zajęcia organizowane przez nauczyciela poza terenem przedszkola muszą być uzgodnione z dyrektorem.

14.          Za bezpieczeństwo dzieci podczas przyprowadzania i odbierania z przedszkola odpowiadają rodzice.

a)            dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez rodziców ( opiekunów ) lub osoby dorosłe upoważnione pisemnie przez rodziców do odbioru .

Upoważnienie powinno zawierać :

                                 - imię i nazwisko osoby odbierającej dziecko,

                                 - serię i numer jej dowodu osobistego,

                                 - imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy upoważnienie,

                                 - datę odbioru z Przedszkola,

                                 - podpis rodziców,

                                 - podpis odbierającego,

b)           dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być oddane przez rodziców             ( opiekunów ) bezpośrednio nauczycielowi.

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 3

Organami Przedszkola są :

1.            Dyrektor

2.            Rada Pedagogiczna

3.            Rada Rodziców

            § 4

1.            Dyrektor Przedszkola :

a)            jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz; jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola,

b)           realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,

c)            ma prawo wstrzymać wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa,

d)           sprawuje nadzór pedagogiczny,

e)           dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,

f)            występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki,

g)            stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,

h)           dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz nadaje stopnie awansu nauczycielom stażystom na nauczyciela kontraktowego,

i)             bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych przy nadawaniu stopnia zawodowego nauczycielom,

j)             dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

k)            dopuszcza programy autorskie opracowane przez nauczycieli do realizacji w przedszkolu po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną na wniosek nauczyciela lub nauczycieli,

l)             wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem,

m)          ma prawo do wydawania zarządzeń wewnętrznych, regulujących pracę Przedszkola,

n)           jest kierownikiem Zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Decyduje w szczególności w sprawach: zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Przedszkola,

2.            W czasie nieobecności dyrektora zastępuje inny nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

3.            Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po wyczerpaniu wszystkich możliwości Rady Pedagogicznej i udzielanej pomocy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§ 5

1. W   skład   Rady   Pedagogicznej    wchodzi    dyrektor   i    nauczyciele   zatrudnieni   w

    Przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

2.            Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

3.            Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)            organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

b)           projekt planu finansowego,

c)            wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

d)           propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.

                      4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a)            uchwalanie Statutu Przedszkola i zmian do statutu po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

b)           podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,

c)            uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,

d)           ustalanie tygodniowego rozkładu pracy w grupach,

e)           ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f)            podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy przedszkolaków,

  5..Uchwały  Rady    Pedagogicznej   są  podejmowane   zwykłą   większością   głosów  w

      obecności co najmniej połowy jej członków.

  6. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

  7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

  8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu

      Rady Pedagogicznej.

§ 6

1.            Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców wychowanków.

2.            W skład Rady Rodziców wchodzą po dwie osoby – przedstawiciele rodziców z  każdego oddziału,

3.            Tajne wybory do Rady Rodziców odbywają się corocznie po rozpoczęciu nowego roku szkolnego,

4.            W wyborach jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic,

5.            Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok,

6.            Do zadań Rady Rodziców należy :

a)            uczestniczenie w życiu Przedszkola przyczyniające się do podniesienia jakości pracy Przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci,

b)           zapewnienie współpracy rodziców z Przedszkolem w doskonaleniu organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,

c)            współdziałanie z dyrektorem przedszkola  i Radą Pedagogiczną w zapoznaniu rodziców z całokształtem pracy Przedszkola,

d)           występowanie do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola,

e)           opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,

f)            uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli,

g)            opiniowanie projektu zmian w Statucie Przedszkola.

7.            Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się co najmniej trzy  razy  w roku.

8.            Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.

9.            W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział Dyrektor przedszkola lub przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

10.          Przedstawiciele Rady Rodziców mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej w wyjątkiem posiedzeń objętych tajemnicą służbową.

11.          W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola , Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§  7

1.            Organy Przedszkola współdziałają w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji planowanych działań .  

2.            W przypadku zaistnienia sporów między organami Przedszkola odbywa się posiedzenie komisji w skład której wchodzą : dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przewodniczący Rady Rodziców.

3.            Sprawy sporne rozstrzygane są w terminie 14 dni od złożenia pisemnych wniosków.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 8

1.            Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości oraz zainteresowań i zdolności.

2.            Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 9

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona w oparciu o program wychowania    przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, wybranego przez nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i dopuszczonego przez dyrektora do realizacji w przedszkolu.

          1.   Godzina pracy nauczyciela przedszkola trwa 60 minut.

          2.   Zajęcia w przedszkolu wynikające z podstawy programowej odbywają się codziennie w

                godzinach rannych, tj. od godz. 8.00 do godz.13.00.

          3.   Czas trwania zajęć   dydaktycznych  oraz  zajęć   prowadzonych   dodatkowo  powinien  być

                dostosowany do potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci

a.            z dziećmi 3-4  letnimi około 15 minut,

b.            z dziećmi 5 letnimi około 30 minut,

          4.   Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

§ 10

                Przedszkole jest trzy oddziałowe.

          1.   Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 3 sale przedszkolne dziennego  pobytu

                dzieci oraz salę wielofunkcyjną, z której korzystają wszystkie grupy.

          2.  Dzieci mają możliwość  codziennego  korzystania  z  ogrodu  przedszkolnego z  odpowiednio

    dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dziecka. 

§ 11

          1.  Organizację wychowania,  nauczania  i   opieki w  danym   roku   szkolnym   określa   arkusz

               organizacji  opracowany  corocznie  przez  dyrektora  przedszkola  oraz  zatwierdzony  przez

               organ prowadzący.

           2.   Arkusz organizacji przedszkola określa :

a.            czas pracy poszczególnych oddziałów,

b.            liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

c.            ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 12

          1.   Organizację  pracy   Przedszkola  określa  ramowy rozkład  dnia  ustalony  przez   dyrektora

                przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem  zasady  ochrony  zdrowia  i

                higieny oraz oczekiwań rodziców

a.            do Przedszkola przyjmowane są dzieci tylko zdrowe,

b.            w Przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych środków farmakologicznych, możliwość podawania leków homeopatycznych na pisemną prośbę rodziców,

c.            dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem, mogą przychodzić do Przedszkola po uzyskaniu zgody nauczyciela, któremu powierzona jest opieka nad tym dzieckiem,

d.            w przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko, rodzic będzie wzywany do natychmiastowego odebrania dziecka z Przedszkola,

e.            zobowiązuje się rodziców do informowania nauczyciela o każdorazowej zmianie telefonów kontaktowych.

          2,   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę  nad  danym

                oddziałem, ustalają szczegółowy  rozkład  dnia z  uwzględnieniem  potrzeb  i  zainteresowań

                dzieci.

§ 13

1.            Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do p1.Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. nbsp; Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.nbsp;/spannbsp;nbsp;nbsp;span style=/spanpnbsp;iątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2.            Przedszkole czynne jest od 7.00 do 17.00.

§ 14

1.            Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 17,00. W przypadku niemożliwości odbioru dziecka do wyznaczonej godziny z przyczyn niezależnych od rodziców, należy niezwłocznie powiadomić Przedszkole o zaistniałej sytuacji i podać przybliżoną godzinę przybycia po dziecko.

2.            Na wniosek Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję o przedłużeniu godzin pracy Przedszkola za zgodą organu prowadzącego.

§ 15

1.            Działalność placówki finansowana jest z budżetu organu prowadzącego oraz opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.            Współfinansowanie Przedszkola oraz zasady wnoszenia opłat przez rodziców odbywa się na podstawie uchwał i zarządzeń organu prowadzącego, czyli Gminy Lesznowola.

3.            Przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie : śniadanie, obiad i podwieczorek; istnieje możliwość korzystania z mniejszej ich ilości w przypadku krótszego pobytu dziecka w Przedszkolu ( 5 godzin ).

4.            Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.

5.            Rodzice i opiekunowie wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki żywieniowej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu.

6.            Ustala się także wysokość zwrotu stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu w danym miesiącu ( zwrot wypłaca się w miesiącu następnym ).

7.            W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

8.            Zwrotowi podlega stawka żywieniowa począwszy od pierwszego dnia nieobecności dziecka, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

9.            Pracownicy Przedszkola mogą korzystać z wyżywienia za pełną odpłatnością z uwzględnieniem kosztów przygotowania posiłku. Kucharka i pomoc kuchenna korzystają z wyżywienia płacąc wysokość kosztów zużytego surowca.

10.          Wszystkie opłaty związane z pobytem dziecka w Przedszkolu zbiera upoważniony do tego pracownik Przedszkola, w wyznaczonym terminie, jeden dzień w miesiącu.

11.          Nieusprawiedliwione nie wywiązanie się rodziców z obowiązku terminowego wnoszenia opłat może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.

12.          Wnioski w sprawie ulg i zwolnień z opłat rozpatruje dyrektor przedszkola na wniosek zainteresowanego.

§ 16

1.            Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci na życzenie rodziców.

2.            Uczęszczanie dziecka na proponowane zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.

3.            Zajęcia dodatkowe finansowane są przez rodziców :

a.            umuzykalnienie,

b.            gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy,

c.            nauka języka angielskiego.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 17

1.            W Przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.            Zasady zatrudniania i wynagradzania określają odrębne przepisy.

3.            Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości dziecka i własnej.

4.            ZADANIA NAUCZYCIELI :

a)            zapewniają dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa,

b)           nauczyciel, który stwierdzi, że osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka znajduje się pod wpływem alkoholu ma obowiązek wezwać policję,

c)            planują pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz odpowiadają za jej jakość i realizację,

d)           realizują zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania wychowanków,

e)           prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci,

f)            przeprowadzają diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej,

g)            podejmują działania stymulujące rozwój zainteresowań i zdolności dzieci, których możliwości rozwojowe są wyższe od przeciętnych,

h)           prowadzą zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

i)             współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną oraz z  rodzicami wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

j)             ściśle współpracują z rodzicami dzieci ( organizują zebrania grupowe co najmniej 2 razy w roku szkolnym ),

k)            wybierają podręcznik  spośród dopuszczonych do użytku przedszkolnego,

l)             wykonują inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola.

5.            ZADANIA KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO :

a)            prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji,

b)           sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym pomieszczeń i sprzętu przedszkola oraz BHP i P.POŻ.,

c)            zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt oraz artykuły codziennego użytku,

d)           nadzorowanie przyrządzania posiłków , sporządzanie jadłospisów i raportów oraz prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e)           pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

f)            współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem bazy i wyposażenia przedszkola, nadzorowanie bieżącej konserwacji i remontów,

g)            akceptowanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym,

h)           organizowanie zadań obsługowych.

6.            ZADANIA SAMODZIELNEGO REFERENTA DO SPRAW PRACOWNICZO – OSOBOWYCH :

a)            prowadzenie teczek akt osobowych pracowników pedagogicznych oraz pracowników

administracji i obsługi w Gminnym Przedszkolu w Zamieniu,

b)           poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem,

c)            prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy pracownika,

d)           wyliczanie stażu pracy i związanych z tym należności,

e)           współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ( zarejestrowania, wyrejestrowania, zmiany w trakcie zatrudnienia ),

f)            wystawianie zaświadczeń pracownikom w związku z zatrudnieniem i/lub dochodami,

g)            współpraca z Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych, głównie z działem płacowym,

h)           sporządzanie sprawozdań dotyczących danych kadrowych,

i)             prowadzenie ewidencji szkoleń BHP oraz organizowanie takich szkoleń,

j)             wykonywanie czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy.

7.            ZADANIA POMOCY NAUCZYCIELA :

a)            wykonywanie zleconych przez nauczyciela oddziału czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci oraz innych czynności wynikających z ramowego rozkładu dnia,

b)           współdziałanie z nauczycielem w przygotowaniu i realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczo – dydaktycznych,

c)            utrzymywanie w czystości i porządku zabawek oraz kącików zainteresowań,

d)           dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

e)           utrzymywanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach.

8.            ZADANIA WOŹNEJ :

a)            dbanie o ład i porządek w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami przepisów sanitarnych,

b)           pełna organizacja posiłków – podawanie, sprzątanie,

c)            pomoc dzieciom w czasie posiłków oraz przy czynnościach samoobsługowych,

d)           pomoc nauczycielce przy organizowaniu zajęć plastycznych, gimnastycznych i innych, dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

e)           dbanie o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

9.            ZADANIA KONSERWATORA :

a)            systematyczne lokalizowanie i usuwanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych i komunikacyjnych,

b)           systematyczny przegląd studzienek odpływowych, rynien i kanalików odpływowych w celu zapewnienia drożności,

c)            wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych ustnie przez pracowników przedszkola,

d)           wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu zleconych przez kierownika gospodarczego,

e)           troska o wyposażenie w niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały,

f)            wykonywanie wszystkich prac zgodnie z zasadami BHP,

g)            wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika gospodarczego.

10.          OBOWIĄZKI  KUCHARKI :

a)            punktualne przygotowywanie posiłków dla dzieci wg. zasad żywienia dzieci w wieku przedszkolnym,

b)           przyjmowanie produktów żywnościowych z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz dbanie o ich racjonalne zużycie,

c)            utrzymanie w odpowiednim stanie powierzonego sprzętu kuchennego,

d)           dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych,

e)           współpraca z kierownikiem gospodarczym w ustalaniu jadłospisów,

f)            prawidłowe pobieranie, znakowanie i przechowywanie prób żywieniowych,

g)            przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem,

h)           przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

11.          OBOWIĄZKI POMOCY KUCHARZA :

a)            obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszystkich surowców do produkcji posiłków   ( mycie, obieranie, czyszczenie ),

b)           rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

c)            przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi,

d)           pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,

e)           utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych, BHP i p.poż.,

f)            mycie naczyń ( wyparzanie sprzętu kuchennego ),

g)            sprzątanie kuchni, zmywalni, obieralni, szaf ze sprzętem kuchennym,

h)           doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,

i)             wykonywanie poleceń kucharki.

12.          Wszystkich pracowników Przedszkola obowiązuje :

a)            regularne i punktualne przychodzenie do pracy potwierdzone podpisem na liście obecności,

b)           w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną okolicznością, zgłoszenie tego faktu w miejscu pracy w ciągu 24 – ch godzin,

c)            dokonywanie w określonym terminie wyznaczonych badań lekarskich,

d)           w każdej sytuacji zachowanie się kulturalnie i taktownie, swoją osobą dbanie o dobre imię Przedszkola,

e)           przestrzeganie przepisów bhp. I p.poż.,

f)            uczestniczenie w zebraniach i naradach,

g)            bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie Przedszkola,

h)           stwarzanie dzieciom miłej i serdecznej atmosfery,

i)             dbanie o wizerunek przedszkola.

13.          Szczegółowe zakresy obowiązków każdego pracownika Przedszkola określają zakresy czynności.

§ 18

1.            Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece nauczycieli, zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

2.            W miarę możliwości organizacyjnych nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez wszystkie lata pobytu dzieci w Przedszkolu.

3.            W grupie młodszej zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki.

4.            Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców ( prawnych opiekunów ).

Rozdział VI

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

§ 19

1.            Współdziałanie nauczycieli i rodziców ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.

2.            Do zakresu zadań nauczycieli należy :

a)            zapewnienie współpracy rodziców z dyrektorem i Radą Pedagogiczną w doskonaleniu pracy dydaktycznej i opiekuńczej w Przedszkolu i środowisku,

b)           współpraca z rodzicami  w sprawach opieki i kształcenia dzieci,

c)            utrzymywanie  stałego kontaktu z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, oferowanie doradztwa wychowawczego,

d)           zapoznanie ogółu rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowawczo – dydaktycznego realizowanego w Przedszkolu,

e)           zamieszczanie bieżących informacji na tablicy ogłoszeń,

f)            organizowanie na bieżąco wystawek prac plastycznych dzieci,

g)            organizowanie  zajęć otwartych dla rodziców i spotkań środowiskowych,.

h)           organizowanie zebrań z rodzicami, co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

3.            Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie Przedszkola o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

4.            Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego telefonu kontaktowego do domu i pracy na wypadek choroby dziecka i konieczności natychmiastowej konsultacji z lekarzem.

5.            Nauczyciel, który stwierdzi, że osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka  znajduje  się   pod

wpływem alkoholu ma obowiązek nie wydać dziecka z Przedszkola.

Rozdział VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 20

1.            Do Przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe w wieku od 3 do 5 lat.

2.            Dziecku, któremu odroczono obowiązek szkolny przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, może uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

3.            W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4.            Do Przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci pięcioletnie, które mają prawo do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.            Okres rekrutacji dzieci na następny rok szkolny rozpoczyna się od 1 marca i trwa do 31 marca każdego roku.

6.            Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola określa Regulamin rekrutacji do Gminnego Przedszkola w Zamieniu, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.

7.            Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych :

a)            akceptacji takim, jakie jest,

b)           spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

c)            opieki fizycznej i psychicznej ze strony wszystkich pracowników Przedszkola,

d)           aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy ze strony dorosłych,

e)           zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

f)            posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

g)            spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,

h)           badania i eksperymentowania,

i)             doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa ),

j)             różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

k)            snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu na „rozkaz”,

l)             jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb,

m)          zdrowego żywienia.

8.            W przypadku stwierdzenia naruszenia praw dziecka tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz skarg jest zgodny z kodeksu postępowania administracyjnego.

9.            Rada Pedagogiczna w porozumieniu z psychologiem oraz po uzgodnieniu i akceptacji Rady Rodziców, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków :

a)            dziecko posiadające zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o niezdolności do korzystania z zajęć przedszkolnych, ponieważ wymaga indywidualnej opieki,

b)           dziecko agresywne, zagrażające swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych wychowanków po wcześniejszym udzieleniu wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie,

c)            notorycznego odbierania dziecka po zakończeniu pracy Przedszkola,

d)           uchylania się przez rodziców od obowiązku płacenia w określonych terminach za pobyt dziecka w Przedszkolu.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

1.            Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.            Gospodarka finansowa jest prowadzona na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych gminy, które określają odrębne przepisy.

3.            Traci moc Statut Gminnego Przedszkola w Zamieniu z dnnbsp;span style=nbsp;span style=f)nbsp; color: #333399;nbsp;/span ia 06.09.2004r.

4.            Postanowienia niniejszego Statutu dotyczą :

a)            Organów Przedszkola

b)           Nauczycieli i innych pracowników

c)            Rodziców i wychowanków.

           Statut został zatwierdzony dnia ………………........

           Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr …………………..

          Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA PEDAGOGICZNA                                                               RADA RODZICÓW

1........................                                                      1. .......................

2. ……………………………                                                      2. ……………………………..

3. ……………………………                                                      3. ……………………………..

4. ……………………………                                                      4. ……………………………..

5. ……………………………                                                      5. ……………………………..

6. ……………………………                                                      6. ……………………………..

nbsp;nbsp;
Powered by Joomla!®. Designed by: website business hosting ssl/domains reseller Valid XHTML and CSS.